Gemeente Breda en woningcorporaties onderzoeken leefgebied van beschermde diersoorten

7 maanden geleden gepubliceerd

Woningcorporaties Alwel, Laurentius en Wonen Breburg hebben samen met de gemeente Breda een overeenkomst ondertekend om het leefgebied van beschermde diersoorten zoals de huismus, gierzwaluw en vleermuizen in kaart te brengen. Deze partijen hebben een ecologisch adviesbureau de opdracht gegeven om dit onderzoek uit te voeren en een soortmanagementplan op te stellen. Het doel van dit plan is om afspraken te maken over hoe om te gaan met deze soorten tijdens werkzaamheden aan woningen. Hierdoor kan er in Breda op een verantwoorde manier sneller gebouwd en verduurzaamd worden.

Twee doelen

Door de beschermde diersoorten in Breda in kaart te brengen, werkt de gemeente aan twee doelen tegelijk. Enerzijds worden de dieren beschermd, anderzijds kan bij (ver)bouwen en verduurzamen van gebouwen tijd en geld worden bespaard. Op dit moment moeten inwoners, projectontwikkelaars en woningcorporaties die willen verbouwen, renoveren of verduurzamen een losse ontheffing aanvragen. Als de provincie na het onderzoek een algehele ontheffing geeft, is dit niet meer nodig.

Steun van het ministerie

Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties wordt subsidie beschikbaar gesteld om een impuls te geven aan deze onderzoeken. Deze onderzoeken moeten ervoor zorgen dat deze soorten beter beschermd worden.

Vervolg

De ontheffing die naar verwachting in het voorjaar van 2025 ingaat, geldt voor een periode van vijf jaar. Gedurende deze vijf jaar vindt monitoring plaats om te zien of de maatregelen het gewenste effect hebben ter bescherming van de vogels en vleermuizen.

Aandacht voor isolatie

De Raad van State heeft recent besloten dat bedrijven en woningeigenaren die spouwmuren willen isoleren, altijd moeten laten controleren of er geen vleermuizen in de muur zitten. Tot het onderzoek van de gemeente en de woningbouwcorporaties is afgerond, moeten bedrijven en woningeigenaren dit kostbare onderzoek zelf betalen. De gemeente gaat de komende tijd onderzoeken wat dit precies betekent en hoe bewoners hier zo goed mogelijk over geïnformeerd kunnen worden.

De gemeente wil inwoners helpen bij zowel het isoleren als het behoud van de beschermde diersoorten. Met dit onderzoek zorgen ze hiervoor. Daarnaast brengen ze in de tussentijd in kaart wat gebouweigenaren op korte termijn kunnen doen om hun pand te verduurzamen en hoe ze hier als gemeente bij kunnen ondersteunen.